Močovina a vliv inhibitorů na její uplatnění

Úterý, 24 Září 2013 00:00
Tisk

Močovina je významný zdroj N pro hnojení. Jedná se o formu dusíku, která má své přednosti i nedostatky a úspěch při jejím použití závisí na znalosti problematiky a správném vyhodnocení podmínek při použití. Ale tyto aspekty vystupují při použití jakéhokoliv hnojiva, protože neexistuje hnojivo dobré, nebo špatné, ale pouze vhodně, či nevhodně zařazené do technologie hnojení.

 inz chytry dusik podzim 2013

Vlastnosti a přeměna močoviny

Močovina je molekula bez náboje, která se neváže na sorpční komplex půdy a je vhodným zdrojem dusíku jak pro mikroorganizmy, tak pro rostliny. V nepřeměněné formě dobře proniká se srážkami ke kořenům rostlin a její hnojivý účinek je velmi rychlý. Je zpracovávána jak v původní formě, tak po přeměně na NH4+.

Po aplikaci probíhá v půdě rozklad močoviny na amonný a nitrátový dusík schematicky takto:

obr 1 - rozklad mocoviny

A právě stupeň přeměny a podíl jednotlivých forem N vznikajících z aplikované močoviny určuje rychlost jejího účinku a výši ztrát N únikem amoniaku do ovzduší. Z agronomického pohledu je zásadní množství amonné formy (NH4+) – ta je důvodem, proč se močovina označuje jako „pomalé hnojivo“ a je příčinou vzniku ztrát pokud půda již nedokáže poutat vznikající amonný dusík biologickými a fyzikálněchemickými pochody.

Uvedené procesy je možné ovlivnit přídavky inhibitorů nitrifikace, nebo ureázy. Každý z nich, však ovlivňuje chování močoviny v jiném směru (obr. 1). Proto není možné zaměňovat močovinu s inhibitorem ureázy a močovinu s inhibitorem nitrifikace – každé hnojivo je vhodné pro jiné zásahy (obr. 2).

obr 2 - mocovina


Inhibitor nitrifikace

Tento inhibitor není primárně určen pro močovinu, ale i pro hnojiva s obsahem NH4+ (hnojiva na bázi dusičnanu amonného, síranu amonného apod.). U močoviny začíná jeho funkce až po přeměně na NH4+.

Princip účinku je založen na omezení aktivity nitrifikačních bakterií v půdě. To znamená zvýšení koncentrace NH4+ a jeho sorpci na půdní částice. Omezuje se tvorba nitrátů (NO3-) a tím jejich vyplavení.

Zvyšování koncentrace NH4+ (obr. 1) po aplikaci na povrch půdy má dva agronomicky nežádoucí projevy - pokud míra vzniku NH4+ na povrchu půdy překročí sorpční schopnost půdního prostředí, může dojít ke zvýšení ztrát únikem amoniaku. Dále vazba na sorpční komplex omezuje prostup N ke kořenům rostlin. To zvýrazňuje efekt „pomalého hnojiva“, který skončí odezněním účinku inhibitoru a vznikem mobilního NO3- (trvá několik týdnů).


Inhibitor ureázy

Inhibitor ureázy je určen pouze pro močovinu, případně hnojiva s vysokým podílem močoviny (DAM, SAM, AmisaN apod.). Není schopen přímo ovlivnit vznik NO3-.

Cílem jeho použití je omezit vlastnosti močoviny, které jsou z pohledu agronoma nevhodné – tzn. nejistá rychlost účinku močoviny a riziko ztrát. Inhibitor ureázy ve spojení s močovinou prodlužuje dobu, po kterou si aplikované hnojivo uchovává vlastnosti nepřeměněné močoviny (rychlá forma N) a nepodléhá masivním ztrátám únikem amoniaku. Hnojivo je schopné počkat určitou dobu na déšť, který zajistí prostup ke kořenům rostlin. A to je podstata stabilního a rychlého účinku, který je podle víceletých zkušeností minimálně srovnatelný s hnojivy na bázi dusičnanu amonného.


Volba podle žádaného účinku

Inhibitor ureázy ve spojení s močovinou podporuje rychlost účinku a omezuje únik amoniaku do ovzduší. Inhibitor nitrifikace omezuje ztráty vyplavením nitrátů, ale rychlost účinku a únik amoniaku není schopen pozitivně ovlivnit.

Močovina s inhibitorem ureázy je vhodná všude tam, kde požadujeme jistotu rychlého účinku (podzimní hnojení řepky, regenerační hnojení řepky a pšenice, aplikace k osivu apod.) a omezení ztrát únikem amoniaku. Aplikace na extrémně lehkých půdách v promyvných podmínkách může být riziková, pokud odběr živin a vody porostem nastane až za delší dobu. Rovněž pozdní aplikace na povrch půdy (např. kvalitativní hnojení pšenic) není optimální pro toto hnojivo, pokud se nedostaví srážky do 5 až 7 dnů po aplikaci.

Močovina s inhibitorem nitrifikace nezaručuje dostatečný účinek pro výše uvedené zásahy, pokud nepřijde déšť krátce po aplikaci. Pak je rychlost účinku srovnatelná s obyčejnou močovinou bez inhibitoru. Toto hnojivo je vhodné do technologií, kde nepožadujeme rychlý účinek a kde je riziko, že dojde k proplavení nitrátů mimo dosah kořenů, nebo do spodních vod (především na velmi lehkých půdách a vyšších srážkách).

Při aplikaci „stabilizovaných“ hnojiv je vždy nutné vědět, jak jsou stabilizovaná a pro jaký účel nám mají sloužit. Pak se použití inhibitorů při správném použití projeví v dosažených výsledcích.

 

Ing. Jaroslav Mráz

AGRA GROUP a.s.

 

publikováno v periodiku Zemědělec 39/2013

pdfpublikováno v příloze periodika Agrární obzor 09/2013