Kontaktní formulář

Kontaktujte nás s jakýmkoliv
dotazem nebo poptávkou, rádi
Vám odpovíme.
Jméno a příjmení*:
Telefon:
E-mail*:
Zpráva*:
Pole označená hvězdičkou * jsou povinná

AGRA GROUP a.s. čistí, zahušťuje a suší

Email Tisk

Článek do novin Reportáže z průmyslu AGRA GROUP čistí zahušťuje a suší-1

 

Článek do novin Reportáže z průmyslu AGRA GROUP čistí zahušťuje a suší-2

Článek do novin Reportáže z průmyslu AGRA GROUP čistí zahušťuje a suší-3

 
   

Pozvánka na semináře

Email Tisk

Dovolujeme si Vás pozvat na dva odborné semináře:

 

  • dne 17.1.2017 do Parkohotelu ve Skalním městě
  • dne 18.1.2017 do Habřinky v Českých Libchavách.

Pozvánky s více informacemi jsou níže:

 

pdfPozvánka na seminář 17.1. 2017 od 8.25 hod Parkhotel Skalní Město.pdf


pdfPozvánka na seminář 18.1. 2017 od 8.25 Habřinka České Libchavy.pdf

 
   

PF 2017

Email Tisk

PF 2017 AGRA cz nj aj

 
   

Jak zlepšit start a přezimování ozimé řepky

Email Tisk

Hospodaření v letošním roce probíhá ve znamení přetlaku mnoha komodit, který je doprovázen poklesem odbytových cen. Řepka ozimá si však i v této nepříznivé situaci stále udržuje postavení ekonomicky zajímavé plodiny, která přináší zisk.  Důležitým předpokladem úspěšného pěstování, je kvalitní založení porostů a vytvoření předpokladů k tomu, aby rostliny vstupovaly do zimy silné a dobře vyživené. To již mnoho let uplatňují i v podniku Lupofyt s.r.o. Chrášťany.


Společnost Lupofyt s r.o., jeden z předních podniků v oblasti Rakovnicka, hospodaří 50 km západně od Prahy ve srážkovém stínu Krušných hor, v nadmořské výšce 350 až 430 m. Nejvzdálenější pozemky dělí 30 km, což je v členité krajině příčinou velmi rozdílné úrodnosti pozemků.  Specializují se výhradně na rostlinnou výrobu. Základ osevního postupu tvoří asi 600 ha ozimé pšenice, 650 ha ozimé řepky, 130 ha máku, dále asi 200 ha ječmene a podle možností jetel na semeno, případně lupinu. Sklizňovou plochu řepky plánují v příští sezonně navýšit právě z důvodu vyšší rentability, než jaké je dosahováno při současných cenách u obilnin. Polní výrobu doplňuje speciální odvětví – 85 ha chmele.

 

Své zkušenosti s péčí o řepku nám sdělili agronomové společnosti Ing. Mikoláš mladší a Ing. Kučera. Jako jeden z pilířů úspěšného pěstování řepky vidí zvládnutí technologie tak, aby se již na podzim dosáhlo rovnoměrně zapojených, nepřehuštěných porostů s dostatečně silnými a dobře vyživenými rostlinami. Ty lépe odolávají vyzimování a mají na jaře dostatek energie pro rychlou regeneraci. Vzhledem k velké výměře sejí řepku v termínu od 5. do 25. srpna, v posledních letech bezorebně s hloubkovým kypřením. Po obilní předplodině dávají na rozklad slámy síran amonný v průměrné dávce 1,5 q/ha. Ani v ekonomicky horších letech nezanedbávají hnojení fosforem a draslíkem a daří se jim ročně vyvápnit třetinu orné půdy.

 

Kromě pečlivě prováděné ochrany proti slimákům a dřepčíkům věnují velkou pozornost dobré regulaci porostů a podzimnímu hnojení na list i do půdy. Mimo výše uvedený fosfor, draslík a vápník s hořčíkem, aplikují podle potřeb porostů během podzimní vegetace dusík. Dávku dusíku na podzim stanovují podle rozborů půdy. S úspěchem po několik let používají hnojivo UREA stabil v dávce okolo 30 kg N/ha, aplikované v polovině října. Pevnou součást technologií představuje používání listových hnojiv.  Důraz u řepky na podzim kladou zejména na fosfor a bór v termínu, kdy je prováděnamorforegulace.  Na podzim dosud používali osvědčený RETAFOS, a již v loňském roce, v pokusech založených ve spolupráci ČZU Praha, měli zařazeno nové listové hnojivo RETAFOS® prim.

 

Jak v diskuzi s agronomy uvedl Zdeněk Štochl, oblastní reprezentant společnosti AGRA GROUP a.s., nové listové hnojivo RETAFOS® prim má výrazný aktivační účinek na rostliny, založený na společném působení aktivní organické složky (humáty, komplex aminokyselin a látky zmírňující stres) a živin (N, P, K a B) ve formách, které jsou pro rostliny významně lépe a rychleji přijatelné přes list, než tomu bylo dosud u podobných produktů. Vysoká koncentrace uvedených živin a jejich zvýšená účinnost umožňuje aplikaci v nižší hektarové dávce 5 l/ha, což výrazně sníží nároky na manipulaci.

 

V rámci dlouhodobé spolupráce společností Lupofyt s.r.o. a AGRA GROUP a.s. se ověřoval RETAFOS® prim i v provozních podmínkách na pilotních honech. RETAFOS® prim se aplikoval na podzim 2015 a významně podpořil nárůst hmoty rostlin ve srovnání s kontrolou. Významné je, že v rostlinách nedošlo k „naředění“ živin (graf 1 a 2). To ve výsledku znamená, že RETAFOS® prim podpořil aktivitu rostlin a příjem živin z půdy.

 

 

 

Podobné výsledky byly získány i na dalších stanovištích. Někde byla zjišťována tvorba cukrů v kořenech 2 – 3 týdny po aplikaci (graf 3).

 

 

Jak Ing. Mikoláš a Ing. Kučera uvedli, spolupráce na pilotních honech je pro ně přínosná. Mnohé poznatky získané a společně vyhodnocované při spolupráci s AGRA GROUP a.s. využívají i na provozních plochách a dlouhodobě se jim to osvědčuje.

 

Zleva Ing. Kučera, Ing. Mikoláš mladší (oba Lupofyt Chrášťany s r.o.) a Zdeněk Štochl z AGRA GROUP a.s. na společné schůzce. 

 
   

Pozvánka na podzimní odborné konference

Email Tisk

AGRA GROUP a.s. Střelské Hoštice ve spolupráci s VÚRV, v.v.i v Praze zvou na podzimní odborné konference

 

 

VÝŽIVA DUSÍKEM JAKO DŮLEŽITÝ PŘEDPOKLAD DOBRÉHO VÝNOSU

 

 

dne 13. 9. 2016 ve Velké Bystřici u Olomouce a 15. 9. 2016 na Konopišti u Benešova.


 

Podrobné informace a program konferencí najdete v pozvánce ZDE.


 

AGRA pozvanka2016 konference-1

 
   

Výživa řepky na podzim

Email Tisk

Vyrovnaná a dostatečná výživa je předpokladem rentabilního pěstování řepky.

 

Vyrovnaná bilance

Základ vyrovnané výživy představuje vracet do půdy aspoň to, co se odveze v produkci z polí. Spolu s vhodným zpracováním půdy a dodávkou organické hmoty to podporuje biologickou aktivitu půdy, rozklad posklizňových zbytků a potlačení škodlivých činitelů. Výsledkem je optimální tvorba výnosových prvků.

 

Silný porost řepky uloží živiny během podzimní vegetace do biomasy, čímž zamezí ztrátám vyplavením z půdy během zimy. To uspoří prostředky pěstiteli a ochrání vodní zdroje před znečištěním dusičnany.

 

P, K, Ca a Mg je vhodné zapravit do půdy, aby se co nejrychleji zapojily do cyklů v půdě. Pokud je bilance v rámci podniku vyrovnávána dlouhodobě, je v pořádku i aplikace na povrch půdy s tím, že účinek přijde po zapravení živin do půdy.

 

 

Rozklad posklizňových zbytků

U řepky je nutné uvést do souladu zdroje N pro rozklad posklizňových zbytků a pro nasycení rostlin v podzimním a zimním období. Hnojení na zapravené posklizňové zbytky (po obilnině 8 až 10 kg N/t) omezí předčasné zastavení růstu, ztrátu listové plochy a riziko poškození řepky během zimy.

 

Pokud je půda vlhká, je vhodné N zapravit společně s posklizňovými zbytky.

 

V případě, že je půda suchá v celém orničním profilu (např. jako v létě 2015), tak není předpoklad, že se sláma bude rozkládat. Za těchto podmínek se N zapravený se slámou přemění na nitrát (NO3- - neúčinný pro rozklad) dříve, než rozklad slámy začne. Proto je lepší přesunout aplikaci až do období, kdy srážky provlhčí půdu a vytvoří se podmínky pro rozklad. Po té je nejlepší použít hnojivo UREAstabil®, které pronikne se srážkami k zapravené slámě a poskytne mikroorganizmům N v nejlepší, močovinové formě. Pokud to umožňuje na daném stanovišti platná legislativa, je možné spojit hnojení na slámu s přihnojením řepky.

 

Příliš intenzivní a předčasné hnojení představuje riziko přerůstání řepky především u včas zasetých porostů, za dobrých vláhových podmínek a při dlouhém podzimu. V uvedeném případě často nepůsobí dostatečně ani opakovaná morforegulace.

 

 

Cílené ovlivňování porostu

Další kapitolu představuje hnojení během vegetace se záměrem cíleně ovlivnit růst a vývoj rostlin.

 

Hnojení na list není řešením zanedbané bilance živin, ale představuje okamžitou podporu rostlinám za podmínek nepříznivých pro příjem živin přes kořeny (sucho, zamokření, utužení atd.), což je stresující především pro rostliny se slabším kořenovým systémem v počátku vegetace. Aplikace je nejlepší během září, ve fázi do 6 listů. Teploty umožňují vysokou aktivitu rostlin a tím i využití živin aplikovaných na list bez rizika přerůstání. V termínu, kdy se provádí regulace porostů, je vhodné přidat listové hnojivo RETAFOS® prim, které dodá rostlinám významné množství N, P, K a B. Účinek polyfosfátu a organicky vázaného draslíku je podpořen obsaženými humáty a aminokyselinami.

 

Hnojení N na povrch půdy je podle dlouhodobých zkušeností vhodné v první polovině října. Rostliny dokážou N dobře využít, ale vzhledem k poklesu teplot a krácení dne je omezen růst nadzemní hmoty a dochází spíš k růstu kořene. Dávka by se měla pohybovat při vyrovnané bilanci po předplodině na úrovni 25 – 40 kg N/ha, při negativní bilanci asi 40 – 60 kg N/ha.

 

Výborných výsledků v těchto aplikacích dosahuje hnojivo UREAstabil®  (46 kg N/q) v dávkách 0,6 až 1,3 q/ha. Obsahuje rychle působící N, který je vhodný jak pro rostliny, tak pro mikroorganizmy. U rostlin podporuje přednostně rozvoj kořene a nezpůsobuje bujný růst nadzemní části. Obsažený inhibitor ureázy umožňuje močovinovému dusíku „počkat na déšť“, což je zásadní předností tohoto hnojiva a podstatou rychlého účinku už po mírných srážkách.

 

Graf 1 ukazuje zvýšení výnosu po přesunu 25 kg N z celkové dávky 185 kg N/ha do podzimu (podzim 25). V kontrole (podzim 0) byla celá dávka aplikována na jaře. Pouhý přesun znamenal zvýšení tržeb cca o 1.400 Kč za cenu jedné aplikace.

 

 

 

 

Pokud potřebujeme na podzim hnojit sírou, je možné použít kapalné hnojivo AmisaN v dávce 100 – 200 l/ha a přidat StabilureN® v dávce 0,2 l/100 l hnojiva. AmisaN obsahuje ve 100 l hnojiva 23 kg N a 6 kg S. Inhibitor ureázy StabilureN®  zajišťuje vyšší účinek živin a omezení úniku amoniaku do ovzduší. V případě, že potřebujete zajistit zvýšený přísun bóru, je vhodné použít AmisaN B.

 

Závěr

Podzimní hnojení na list i přes půdu se osvědčilo jak u silných porostů s vysokým výnosovým potenciálem, tak u porostů opožděných např. pozdním setím, nepříznivými půdními podmínkami, nebo působením clomazone.

 

Ing. Jaroslav Mráz

AGRA GROUP a.s.

 
   

Podpora naplnění prvků výnosu na vrcholu vegetace

Email Tisk

Velká pozornost se zpravidla věnuje fázi zakládání výnosotvorných prvků (podzim a počátek jara), často se však podceňuje závěr vegetace, kdy se rozhoduje o naplnění prvků výnosu. V této fázi je již nízký odběr živin, ale musí intenzivně probíhat fotosyntéza, transport a ukládání zásobních látek.

 

Nitrofenoláty – osvědčený prostředek

Princip působení není přesně znám, spíš je uváděna řada důsledků aplikace (tvorba ligninu, zrychlení přírůstku biomasy, s tím související regenerace rostlin apod.). Tyto projevy jsou spojovány s omezením oxidativní fosforylace, zvýšením tvorby etylenu, zpomalení odbourávání auxinů, či působením elicitačním.

 

Nejlepších výsledků při použití je dosahováno, pokud mají rostliny k dispozici dostatek vody a živin, které potřebují k pokrytí zvýšené intenzity metabolizmu. Ale toto je obecné pravidlo – pokud má rostlina zvýšit aktivitu, nebo ji udržet po delší dobu, musí mít vodu a živiny.

 

Výrazný efekt se projevuje především v době, kdy jsou generativní orgány (klasy, šešule) přímo zasaženy postřikem, tzn. v době vymetání obilí, nebo v době tvorby poupat a šešulí u řepky. U řepky je tato aplikace prověřena po dlouhou řadu let i ve spojení se snížením škodlivosti bejlomorky.

 

Aplikace přípravku N-FENOL MIX v pšenici ozimé (graf 1) na přelomu metání a kvetení vykazuje v tříletém průměru poměrně stabilní přírůstek výnosu na úrovni 0,23 t/ha. Dokonce i v roce 2015, kdy v době aplikace bylo výrazné sucho, došlo k navýšení výnosu a pozitivnímu ekonomickému efektu. Výnosová hladina se pohybovala ve všech letech kolem 7 t/ha.

 

 

N-FENOL MIX se aplikuje v dávce 0,2 l/ha v uvedených fázích vegetace. Je možné ho kombinovat s fungicidy a insekticidy, v řepce je nutné dodržet platné předpisy z pohledu ochrany včel.

 

 

Nanočástice křemíku v obilninách a cukrovce

Asi před deseti roky bylo prokázáno, že křemík neplní v rostlinách pouze mechanické funkce, ale je zapojen i v metabolických procesech, jako řada dalších biogenních prvků. Avšak z křemenných nerostů v půdě se těžko uvolňuje a je pro rostliny obtížně přístupný. Moderní technologie přinášejí možnosti, jak ovlivnit příjem a využití křemíku rostlinou.

 

Křemík má významný vliv na biotický i abiotický stres, ovlivňuje výnos a kvalitu produkce. Již dříve byl křemík využíván pro okrajové fungicidní účinky. Byly připravovány vodní zákvasy z přesličky (hromadí v sobě značné množství křemíku) a tímto roztokem se pak kropily pěstované rostliny. Pro vstup do rostlin mají největší předpoklady nanočástice křemíku, protože běžné křemičitany (vodní sklo) rychle polymerují na povrchu listů.

 

V současnosti je jediný přípravek s nanočásticemi křemíku na trhu NanoFYT Si®. Speciálně stabilizované nanočástice hydratovaného oxidu křemičitého jsou optimální pro foliární aplikaci a mohou se aktivně zapojit do metabolizmu rostliny. Nanočástice přináší ve spojení přírodními estery specifické vlastnosti přípravku a jeho vysokou účinnost. Přírodní estery se po průniku do rostliny pomalu uvolňují a podporují účinek nanočástic.

 

Nejlepších výsledků se dosahuje při aplikaci na vymetané klasy. Vhodná je společná aplikace s klasovými fungicidy, nebo insekticidy proti savým škůdcům. Zvýšení výnosu dokumentuje graf 2.

 

 

NanoFYT Si® je patentově chráněný pomocný přípravek, který je zatím svým složením a působením ojedinělý na našem i na zahraničním trhu. V obilninách se aplikuje v dávce 0,3 l/ha tak, aby byl co nejvíce zasažen klas.

 

Pozitivních výsledků bylo dosaženo i v cukrovce, kde NanoFYT Si® v opakované aplikaci 0,5 l/ha v polovině července a následně 0,5 l/ha v polovině srpna přinesl navýšení výnosu o 5,4 až 10,6 t/ha. To odpovídá navýšení o 5,9 až 9,5% proti kontrole. U cukrovky je nutné oproti obilninám použít zvýšenou aplikační dávku, protože odezva na dávku 0,3 l/ha byla mnohem méně výrazná.

 Finančně rentabilní zásahy

Jak je patrno z výše uvedených výsledků, je ošetření přípravky N-FENOL MIX a NanoFYT Si® i při cenách obilí na úrovni 3.000 Kč/t rentabilní. Aplikaci je vhodné spojit s aplikací fungicidů, případně insekticidů, což ve spojení s nízkou aplikační dávkou 0,2 l/ha (resp. 0,3 l/ha) klade minimální pracovní nároky.

Rovněž u cukrovky je i při zvýšené dávce 0,5 l/ha a jejím opakování patrný významný finanční přínos.

 

Ing. Jaroslav Mráz

AGRA GROUP a.s.

 

inz agra rychly start 138x125-20150305 zrcadlo-press

 
   

Podpora výnosového potenciálu ozimů

Email Tisk

Podpora výnosového potenciálu ozimů

V počátečních fázích jarní vegetace prochází ozimé obilniny a řepka etapami zakládání a rozvoje výnosotvorných prvků. Ty rozhodují o budoucím výnosu a kvalitě produkce. V tuto dobu je potřeba rostliny udržet v dobrém výživném stavu, který je základem pro minimalizaci stresu během vegetace.

 

Efektivní regenerace

Půda prosycená živinami v celém profilu zajišťuje maximální efekt využití živin a vody. Tento efekt zajišťuje použití hnojiva UREAstabil® v regenerační dávce. Dusík z tohoto hnojiva dokáže „počkat“ na déšť a proniknout hlouběji ke kořenům. Z tohoto důvodu je UREAstabil® hnojivo s nejvyšší jistotou účinku za vlhka i za sucha.

 

 DSC02387 u o s

Regenerační dávku dusíku rostliny řepky rychleji a efektivněji využijí po následné aplikaci listové výživy spojené se stimulací. Vhodným listovým hnojivem, které mimo potřebné makroživiny obsahuje také stimulační složku a bór, je pro tento účel FORTESTIM®-beta. FOTO: archiv firmy


Zvýšení aktivity rostlin

Dostatek dostupných živin je základ pro efektivní uplatnění listových hnojiv s biologicky aktivní složkou, která se projevuje zvýšeným čerpáním živin a vyšší tvorbou hmoty rostlin. Do této skupiny patří např. řada listových hnojiv FORTESTIM®, která je založena na společném účinku živin a biologicky aktivních látek.

 

Množství živin v doporučené hektarové dávce aktivuje rostlinu z pohledu výživného stavu několik dnů po aplikaci. To snižuje dopad případných nevyrovnaností výživného stavu v důsledku výkyvů příjmu živin (vláhové a teplotní podmínky).

 

Řepka ozimá reaguje pozitivně na FORTESTIM®-beta (určen pro olejniny, luskoviny a okopaniny). Aplikace v době náletu stonkových krytonosců vede k zintenzivnění čerpání živin. Řepka má v tuto dobu k dispozici dostatek vláhy a řivin, což umožňuje výraznou reakci na provedený zásah. FORTESTIM®-beta obsahuje významné množství bóru, které v době počátku prodlužovacího růstu plně pokrývá potřebu rostlin.

 

 

 

U ozimých obilnin je významná struktura porostu. U hustších porostů se osvědčuje aplikovat FORTESTIM®-alfa (N, Mg, S, Zn) na přelomu odnožování a sloupkování (BBCH 29-30). Podpoříme tím především klasové výnosotvorné prvky bez zahuštění porostů s částečným potlačením nadbytečných odnoží. U řidších porostů (nižší výsevek, pozdě založené) je vhodné aplikovat FORTESTIM®-alfa, nebo FORTESTIM®-gama (N, P, K) ve fázi prvního až druhého kolénka (BBCH 31 – 32).

 

 


Výnosová odezva

Při udržování rovnováhy mezi tvorbou a redukcí výnosových prvků je potřeba řešit každý technologický krok se stejnou vážností. Proto nejsou opatření významná a nevýznamná, ale správně nebo nesprávně provedená. To se týká ochrany rostlin, výživy rostlin, stimulace i dalších zásahů na cestě ke stanovenému cíli. Listová hnojiva řady FORTESTIM® s biologicky aktivními látkami a výživnou složkou nabízejí zvýšení aktivity rostlin, lepší využití živin po regeneračním hnojení a pozitivní výnosovou reakci porostů.

 

Zvýšení výnosu po použití hnojiva FORTESTIM®v pšenici ozimé a řepce ozimé znázorňuje graf 1 a 2. Výnosy pšenice se pohybovaly ve všech letech na úrovni 7 t/ha, u řepky v roce 2013 a 2014 asi 4,5 až 5 t/ha, v suchém roce 2015 kolem 2,5 t/ha. Průměrný procentický nárůst výnosu u řepky byl asi 12 %, u pšenice 5 %. To představuje významný ekonomický přínos použití hnojiv řady FORTESTIM®.

 

Ing. Jaroslav Mráz

AGRA GROUP a.s.

 

inz agra rychly start 138x125-20150305 zrcadlo-press

 
   

Regenerační hnojení

Email Tisk

Regenerační hnojení slouží k zregenerování porostů ozimů po zimě k vytváření zdrojů dusíku pro období intenzivního nárůstu biomasy a podmínek pro biologickou aktivitu půdy zajišťující největší podíl výživy rostlin.

 

Prostup dusíku půdou

Všechna běžná dusíkatá hnojiva (LAV, DAM, DASA atd.) obsahují amonný dusík (NH4), nebo z nich vzniká (močovina, DAM atd.). NH4 se po aplikaci na povrch půdy váže na sorpční komplex a pouze omezeně se přesouvá do hlubších vrstev. Účinnost NH4 měsíc po aplikaci regenerační dávky je na propustných půdách kolem 20 až 30 %, na méně propustných hlinitých půdách kolem 5 až 20 % z NH4 dodaného hnojivem. Pouze při rychlejším prohřátí půdy a opakovaných srážkách se může využití NH4 zvýšit i nad 50%.

Nejrychlejší účinek N zajišťují při prvních srážkách po aplikaci nitrát a močovina s inhibitorem ureázy (UREAstabil®) Ta je schopna „počkat na déšť“ i tři týdny, a dosáhnout účinnosti jako dusičnan amonný. Na jaře 2014, kdy přišly srážky až měsíc po aplikaci, dosáhla UREAstabil® při sledování příjmu značeného N (15N) téměř o 1/4 vyšší účinnosti, než dusičnan amonný a o 1/3 vyšší, než močovina.

 

Příjem dusíku rostlinou

Rostliny přijímají všechny formy – nitrátovou (NO3), amonnou (NH4) i močovinovou (NH2). Pro stabilní růst během vegetace je rozhodující, aby byl N hlouběji v prostoru kořenů. Tam se v přirozeně přeměňuje a je k dispozici rostlinám. Stabilnější vlhkost než u povrchu snižuje vliv jarního sucha, které se v posledních letech opakuje.

 

Zpracování dusíku v rostlině

Každá z uvedených forem má své vlastnosti z pohledu zpracování a vlivu na růst rostliny.

 

NO3 nemusí rostlina ihned zabudovat, může ho uložit v listech a spotřebovat později. Na jeho zpracování potřebuje více energie, než na zpracování NH4 a NH2. Jsou nutné mikroprvky (Mo, Mn, Cu atd.) a síra pro funkci redukčních enzymů. Podporuje především růst a větvení nadzemní hmoty. U hustých, navětvených a odnožených porostů to znamená nadměrnou tvorbu zbytečných výnosových prvků. U řídkých porostů je účinek pozitivní.

 

NH4 rostlina musí zabudovat již v kořenech, aby nevznikl toxický amoniak. Na to potřebuje dostatek okamžité energie, ale celkově méně, než u NO3. Deficit mikroprvků (Mo, Mn, Cu atd.) a síry má menší vliv na využití N. NH4 podporuje nejdříve růst kořene a až následně nadzemní hmotu - velmi vhodné pro porosty s dostatkem založených výnosových prvků.

 

Nedostatkem okamžité energie může teoreticky vznikat toxický amoniak. U řepky při regenerační dávce 140 kg N/ha v hnojivu UREAstabil® na propustné půdě (graf 1) se fytotoxicita neprojevila a dokonce byl výnos vyšší, než s LAV.

 

 

 

 

Ztráty dusíku

Ztrátám podléhají všechny formy N. Z NH4 uniká část ve formě amoniaku (2 – 30%), z NO3 ve formě oxidů N (2 – 30%) a vyplavením (2 – 10%), obojí při zamokření půdy. V jarním období jsou ztráty vyplavením minimální.

 

UREAstabil® má zanedbatelný únik amoniaku a vyšší přímé využití dusíku. Tím zvyšuje výnos, obsah dusíkatých látek v zrnu a snižuje hladinu zbytkového dusíku v půdě.

 

 

Systémy hnojení

U řepky se osvědčila UREAstabil® v součtu podzimní a regenerační dávky 2,5 – 3 q/ha (graf 2) s  dohnojením hnojivem DASA nebo AmisaN (dodají síru), nebo LAV a DAM, pokud je síra vyřešena jinak. Kapalné hnojivo AmisaN má velkou výhodu při projevu deficitu síry – částečně působí i přes list a pro účinnost síry minimum srážek.

 

 

 

 

Také v pšenici ozimé je UREAstabil® v regenerační dávce výhodné řešení (graf 3), rovněž v kombinaci s hnojivy LAV, DAM, AmisaN apod. ve druhé a třetí dávce. Aplikují se dávky na úrovni 60 – 80 kg N/ha podle stavu porostu a výnosového cíle.

 

 

 

 

Závěr

Močovina s inhibitorem ureázy UREAstabil® již po řadu let potvrzuje pozitivní vliv na výnos i kvalitu produkce. Aplikace v termínu regeneračního hnojení prosytí půdu dobře přístupným dusíkem a zvyšuje výnos. Omezuje dopady sucha a stresu na rostliny. Ve spojení s příznivou cenou hnojiva na jednotku dusíku dává prostor pro široké a efektivní použití.

 

Ing. Jaroslav Mráz

AGRA GROUP a.s.

 
   

PF 2016

Email Tisk

PF 2016

 
   

Strana 1 z 13